Home / Dachaidh / Hame

syff2

Call out to all young filmmakers living in Scotland.

While we are all living with lockdown, we would like you to share your story and make a film of five minutes or under with the theme of home.

Films can be made with any technology, phones, tablets, or cameras. They can be in any genre, or language.

Create with whoever is around you, your family, your carers, your pets, or your online community.

Winning films will be awarded a prize and preserved in the National Library of Scotland Moving Image Archive to become a part of Scotland’s story for future generations.

Deadline 31 August 2020
For more information : www.syff.scot

Gairm do gach fiolmadair òg ann an Alba.

Fhad’s a tha sinn fo ghlas, nach cum thu naidheachd rinn agus film a dhèanamh a tha nas giorra na còig mionaidean mun chuspair dachaidh.

Faodaidh filmichean a bhith air an clàradh air fòn, tablaid, no camara. Faodaidh iad a bhith ann an gnè no cànan sam bith.

Dèan film còmhla ris na daoine a tha mun cuairt ort, do theaghlach, do luchd-cùraim, do pheataichean, no do chàirdean air loidhne.

Gheibh na filmichean a bhuannaicheas duais agus thèid an glèidheadh ann an Tasglann nan Dealbh Gluasadach aig Leabharlann Nàiseanta na h-Alba airson sgeulachd na h-Alba innse do na ginealaichean ri teachd.

Ceann-latha 31 dhèn Lùnastal 2020
Airson an tuilleadh fiosrachaidh : www.syff.scot

Cry oot tae aw young fillummakers bydin in Scotland.

Sae lang as we ar aw bydin wi lockdoon, we wid like ye tae share yer story an mak a fillum o five meinutes or unner wi the theme o hame.

Fillums kin be made wi onie technology, phones, tablets, or cameras. They kin be in onie genre, or leid.

Create wi whaeer is aroon you, yer faimlie, yer carers, your pets, or yer oanline community.

Winnin fillums wull be awardit a prize an presairved in the National Librarie o Scotland Muivin Eimage Archive, an wull become a pairt o Scotland’s story fur future generations.

Deidline 31 August 2020
Fur mair wittins : www.syff.scot

2 thoughts on “Home / Dachaidh / Hame

  1. Pingback: Home / Dachaidh | speymouth

Leave a Reply

Your email address will not be published.